You are currently viewing Hotele nie są objęte podatkiem minimalnym od przychodów z budynków

Hotele nie są objęte podatkiem minimalnym od przychodów z budynków

Naczelny Sąd Administracyjny, II FSK 71/21

Wyrok: Minimalny podatek od przychodów z budynków obejmuje jedynie przychody z najmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, podczas gdy umowa o usługi hotelarskie istotnie się od nich różni.

Wyjaśnienie: Minimalny podatek od przychodów z budynków został wprowadzony w 2018 roku: jego stawka wynosi 0,035% łącznego przychodu z budynków pomniejszonego o 10 mln zł. Budynek musi być własnością lub współwłasnością podatnika, być położony w Polsce oraz być przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie podatku minimalnego. WSA w swoim orzeczeniu podtrzymał interpretację Dyrektora KIS o tym, że hotele także podlegają podatkowi, ponieważ umowa o świadczenie usług hotelarskich w dużej mierze odzwierciedla umowę najmu i inne podobne, zatem spełnione są przesłanki opisane w ustawie o CIT.

NSA uchylił ten wyrok oraz zaskarżoną interpretację. Sąd zauważył, że umowa o usługi hotelarskie uregulowana jest odrębną ustawą. Umowa ta ma zupełnie inny cel od najmu, jest nastawiona na krótkoterminowe zakwaterowanie, a także nakłada inne obowiązki na usługodawcę niż w przypadku wynajmującego. Ponadto umowa o świadczenie usług hotelarskich jest umową nazwaną, zatem ustawodawca, kierując się zasadami stanowienia prawa podatkowego, powinien wprost wymienić ją jako objęta podatkiem.

Znaczenie: Wyrok ten dotyczy hoteli, natomiast nie jest wykluczone, że w razie rozwinięcia tej linii orzeczniczej w dalszym stopniu, sądy administracyjne do podobnych konkluzji dojdą w przypadku sektora PRS. Na ten moment należy oczekiwać na reakcję organów podatkowych w zakresie zastosowania się do rozstrzygnięcia NSA.