You are currently viewing Rozliczenie ulgi B+R w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracowników

Rozliczenie ulgi B+R w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracowników

Minister Finansów, Interpretacja ogólna Nr DD8.8203.1.2021

Wnioski: Koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT i art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT obejmują należności poniesione w danym miesiącu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Istotne jest, aby czas przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową pozostawał w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, włączając w to okresy takie jak urlop czy zwolnienie chorobowe.

Wyjaśnienie: Ulga badawczo-rozwojowa daje podatnikom możliwość odliczenia określonych kosztów uzyskania przychodów z działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania, zgodnie z przepisami ustawy o PIT i ustawy o CIT. Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi jest spełnienie wymagań określonych w tych przepisach.

Ulga ta funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2016 r. Przepisy dotyczące ulgi były jednak zmieniane od momentu ich wprowadzenia.

W pierwszych latach obowiązywania ulgi pojawiły się wątpliwości dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na działalność badawczo-rozwojową jedynie w części. Obecne regulacje stanowią jednak, że zaangażowanie pracownika w działalność badawczo-rozwojową jest określane miesięcznie, z uwzględnieniem przedmiotu jego zadań, nie zaś ich efektywności.

Interpretacja kończy z dotychczasowym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, jakoby do celów obliczenia ulgi nie należy uwzględniać okresów urlopu i choroby. Stanowisko to spotkało się ze zdecydowaną krytyką sądów administracyjnych, które przychylały się do licznych skarg podatników na postawę administracji skarbowej. Uwzględniając orzecznictwo sądów, Minister Finansów zdecydował o zaaprobowaniu korzystnego dla podatników stanowiska.

Koszty zatrudnienia pracownika mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej jedynie proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na działalność badawczo-rozwojową w danym miesiącu.

Podatnicy korzystający z ulgi są zobowiązani do wyodrębnienia kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową w prowadzonej ewidencji rachunkowej lub księgach rachunkowych. Ważne jest także, aby podatnik posiadał dokumentację potwierdzającą zaangażowanie pracowników w działalność badawczo-rozwojową, szczególnie w podziale na poszczególne miesiące.

Znaczenie: Interpretacja ogólna powinna definitywnie zakończyć spory między organami podatkowymi a firmami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie nie będzie już konieczne składanie wniosków o interpretację indywidualną w tym zakresie; zamiast tego podatnicy będą mogli zastosować treść interpretacji ogólnej do swojej działalności.