You are currently viewing Spółki mogły nabyć status spółki holdingowej od razu wraz z wejściem w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Spółki mogły nabyć status spółki holdingowej od razu wraz z wejściem w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, III SA/Wa 2935/22

 

Wyrok: Wymóg ciągłego posiadania udziałów przez spółkę holdingową może być spełniony już przed wejściem w życie przepisów o reżimie holdingowym 

 

Wyjaśnienie: W 2022 roku wprowadzona została do ustawy o CIT instytucja spółki holdingowej. Ustawa przewiduje dla spółek holdingowych zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych z tytułu dywidend, przy założeniu spełnienia warunków do posiadania statusu spółki holdingowej. Jednym z kryteriów w tym zakresie dotyczy posiadania przynajmniej 10% udziałów w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. Spółka spełniająca ten wymóg wystąpiła o interpretację podatkową dotyczącą kwestii tego, od kiedy można liczyć określony w ustawie termin. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, okres ten płynie najwcześniej od 1 stycznia 2022 roku, jako że tego dnia weszły w życie przepisy dotyczące spółki holdingowej. Podatnik wniósł skargę n tę interpretację do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

 

Sąd uchylił zakwestionowaną interpretację, uznając za niemożliwe zawężenie możliwości spełnienia kryterium czasowego dopiero od momentu wejścia w życie właściwych przepisów ustawy o CIT. W ustawie zmieniającej tworzącej rozdział 5b ustawy „Opodatkowanie spółek holdingowych” nie poczyniono żadnego zastrzeżenia w zakresie daty, od której można mierzyć bieg okresu spełnienia kryterium posiadania odpowiednio dużych udziałów. 

 

Znaczenie: Zgodnie z treścią wyroku, spółki spełniające wymogi do bycia spółką holdingową mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego już w 2022, od razu wraz z wejściem w życie nowych przepisów. To z kolei oznacza większe oszczędności dla spółek z tytułu podatku od dywidend, a także możliwość zwrotu nadpłaconego podatku.