Polityka prywatności

 1. Nasza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności„) informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam przez Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi, które przetwarzamy („Państwo”, „Państwa Dane”).
 2. Administratorem Państwa Danych jest A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo  Podatkowe Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 15 („Administrator”).

   

 3. Administrator szanuje prywatność  wszystkich osób, które odwiedzają naszą  stronę internetową oraz wszystkie jej  podstrony („Strona Internetowa”).

   

 4. Administrator zobowiązuje się do  przestrzegania poufnego charakteru  danych zbieranych podczas korzystania  przez użytkowników ze Strony Internetowej.

   

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane  będą zgodnie z wymogami powszechnie  obowiązującego prawa, w tym ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)  oraz z wymogami określonymi w  Rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119,  s. 1; dalej „RODO„).

   

 6. Administrator zbiera Państwa dane jeśli m.in. dokonaliście Państwo rejestracji na  Stronie poprzez dedykowany formularz  rejestracyjny, formularz kontaktowy,  formularz zgłoszeniowy, lub zgłosili się  Państwo do newslettera, itd.

   

 7. Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celach (i) monitorowania i  egzekwowania przestrzegania warunków  korzystania ze Strony Internetowej, (ii)  administrowania i zarządzania Stroną Internetową, (iii) agregowania danych do  celów analizy i ulepszenia działania Strony Internetowej, (iv) komunikacji z Państwem,  w tym także prowadzenia działalności  marketingowej, jak też w innych celach  zgodnych z obowiązującym prawem, o ile  jest to wymagane do realizacji umowy, a  także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, tj. na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f  RODO oraz (v) realizacji usług  świadczonych poprzez Stronę i w celach  wskazanych we właściwych i  dedykowanych formularzach Strony, w  tym m.in.: (i) zapisania się na  otrzymywanie informacji, w tym informacji  handlowych oraz personalizowanie  przekazywanych informacji, w tym analiza  i profilowanie danych w celach  marketingowych (ii) złożenie zapytania  kontaktowego (iii) złożenia zapytania o  ofertę (iv) dystrybucji publikacji/  materiałów (v) zapisania się na  wydarzenia (konferencje, webinary itd.) (vi) udział w rekrutacjach, w tym w  szczególności złożenie dokumentów  rekrutacyjnych, jak CV.

   

 8. W zależności od formy korzystania ze  Strony, możecie Państwo zostać  poproszeni o podanie mniejszego lub  większego zakresu informacji, w tym  danych osobowych, niezbędnych do  realizacji Państwa życzeń/żądań.

   

 9. W przypadku chęci skorzystania z usług  świadczonych poprzez Stronę Internetową, możecie zostać poproszeni o  podanie danych zapewniających  możliwość kontaktu, a w szczególności  imienia i nazwiska, stanowiska, adresu  poczty elektronicznej oraz numeru  telefonu.

   

 10. Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej będą przechowywane przez  okres jedynie niezbędny. Administrator  będzie przetwarzał podane przez  użytkownika dane osobowe w celu  marketingu bezpośredniego tak długo, jak  będzie to konieczne dla zrealizowania  życzenia/żądania użytkownika, chyba że  użytkownik wcześniej wniesie sprzeciw  wobec przetwarzania jego danych  osobowych w tym celu. Podanie danych  osobowych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do realizacji usług.

   

 11. W zależności od decyzji wyrażonej przy  wypełnianiu danego formularza na Stronie  podane dane osobowe, a w szczególności  adres e-mail oraz numer telefonu  komórkowego, może posłużyć do  przesyłania przez Administratora  cyklicznych informacji marketingowych,  informacji handlowej w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz.  1219 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy  z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.  1907 – tekst jednolity ze zm.).

   

 12. W ramach przesyłanej informacji  marketingowej oraz newslettera mamy na  celu jak najlepsze dopasowanie  komunikatów marketingowych do  preferencji biznesowych i zawodowych  użytkownika. W ramach działalności  Administratora nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje w rozumieniu  art. 22 RODO. Administrator wykorzystuje  analizę preferencji biznesowych i  zawodowych do tego, aby w sposób  optymalny dopasować do użytkownika  zarówno komunikację marketingową jak i  usługi oferowane przez Administratora.

   

 13. Administrator nie gromadzi danych  osobowych w celu ich przekazania lub  sprzedaży podmiotom zewnętrznym, dla  celów marketingowych. W innych jedynie  niezbędnych celach przechowywane  przez nas dane osobowe mogą być  przekazywane: (i) organom nadzorującym  przestrzeganie prawa, organom  regulacyjnym i innym władzom rządowym  lub osobom trzecim, jeśli wymóg  przekazania danych wynika z  obowiązujących przepisów prawa (ii)  organizacjom zewnętrznym  zapewniającym aplikacje/funkcjonalności  lub świadczącym usługi przetwarzania  danych lub usługi IT.

   

 14. Jesteście Państwo uprawnieni do  zgłoszenia żądania realizacji  przysługujących Państwu praw w formie  pisemnej lub elektronicznej na formularzu  kontaktowym udostępnionym na stronie  internetowej Administratora. Nie wyłącza  to uprawnienia Państwa do złożenia  żądania w innej formie, która jest  akceptowalna i możliwa do  udokumentowania przez Administratora.  Żądanie powinno zawsze wskazywać  jakich danych osobowych i czynności w  zakresie realizacji żądania dotyczy. W  sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest  określone precyzyjnie, Administrator  zwraca się do Państwa o sprecyzowanie  żądania. W razie gdy żądanie pozostanie  niesprecyzowane, Administrator ma prawo  wstrzymać realizację żądania do momentu  uzyskania wystarczających informacji od  Państwa. Realizacja zgłoszonego żądania  następuje zgodnie z niniejszą Polityką  Prywatności, w rozsądnym terminie  uwzględniającym koszty, stopień trudności  realizacji żądania oraz zasady wskazane  w niniejszej Polityce Prywatności. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie  udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania,  zawierająca informacje o podjętych w związku z nim działaniach. W przypadku  konieczności wydłużenia tego terminu,  najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania  żądania Administrator udziela Państwu

  informacji o przedłużeniu terminu  rozpatrzenia żądania oraz podaje  przyczyny opóźnienia. Przedłużenie  terminu nie może nastąpić o więcej niż  dwa miesiące. W przypadku  nieuwzględnienia Państwa żądania najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania  żądania, Administrator udzieli informacji o  odmowie podjęcia działań w związku ze  zgłoszonym żądaniem, powodach  niepodjęcia działań, możliwości wniesienia  skargi do organu nadzorczego oraz  skorzystania ze środków ochrony prawnej  przed sądem. Administrator komunikuje  się z Państwem w języku polskim. W  przypadku gdy inny język niż polski jest  używany standardowo w komunikacji z  Państwem, Administrator udzieli  odpowiedzi w danym języku.

 15. Jesteście Państwo uprawnieni do  uzyskania od Administratora  potwierdzenia, czy Administrator  przetwarza Państwa dane osobowe, a  jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo  uprawnieni do uzyskania dostępu do  danych oraz następujących informacji o (i)  celu przetwarzania (ii) kategorii  przetwarzanych danych osobowych (iii)  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą  zostać ujawnione, w szczególności o  odbiorcach w państwach trzecich lub  organizacjach międzynarodowych (iv)  planowanym okresie przetwarzania  danych osobowych, w miarę możliwości, a  gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, przy założeniu  ograniczania tego okresu do niezbędnego  minimum (v) prawie żądania od  Administratora sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz do wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (vi) prawie wniesienia skargi do organu  nadzorczego w zakresie danych  osobowych, jeżeli Państwo uważacie, że  przetwarzanie narusza jego prawa (vii)  jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane  od Państwa – wszelkie informacje o ich  źródle (viii) informacje o  zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji, w tym o profilowaniu, istotne  informacje o zasadach ich podejmowania  oraz o znaczeniu i przewidywanych  konsekwencjach takiego przetwarzania  dla Państwa.
 16. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 17. W przypadku, gdy Państwo chcecie zrealizować wobec Administratora  uprawnienie do żądania usunięcia swoich  danych, żądanie takie powinno być  wyrażone w formie wyraźnego  oświadczenia wskazującego  przedmiotowy zakres żądania.

   

 18. Administrator może nie uwzględnić  żądania usunięcia danych wynikającego z  cofnięcia zgody przez Państwa, w  przypadku, gdy Państwa zgoda nie była  jedyną przesłanką przetwarzania danych,  w szczególności gdy celem przetwarzania  danych jest nadal realizacja umowy  wiążącej Państwa i Administratora, albo  gdy przetwarzanie tych danych jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze.

   

 19. Przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora, pomimo żądania ich  usunięcia, jest zgodne z prawem, jeżeli  jest niezbędne w szczególności do  wywiązania się przez Administratora z  obowiązku prawnego, do wykonania przez  Administratora zadań realizowanych w  interesie publicznym, do celów  statystycznych lub do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

 20. Macie Państwo prawo żądać ograniczenia  przetwarzania swoich danych przez  Administratora, w formie wyraźnego  oświadczenia wskazującego  przedmiotowy zakres żądania.  Ograniczenie przetwarzania przez  Administratora może zostać zrealizowane  w szczególności poprzez oznaczenie w  systemie przechowywanych danych  osobowych w celu ograniczenia ich  przyszłego przetwarzania. Dane osobowe,  których przetwarzanie zostało  ograniczone, Administrator może  przetwarzać, z wyjątkiem  przechowywania, wyłącznie (i) za Państwa  zgodą (ii) w celu ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony  praw innej osoby fizycznej lub prawnej (iii)  z uwagi na ważne względy interesu  publicznego Unii lub państwa  członkowskiego. Na swoje żądanie  otrzymujecie Państwo dane osobowe  dotyczące i dostarczone Administratorowi  przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego,  przetwarzane przez Administratora, oraz  macie prawo do żądania przesłania tych  danych innemu administratorowi. Mają  Państwo również prawo przesłać te dane  innemu administratorowi bez przeszkód ze  strony Administratora.
 21. Dane podlegające przeniesieniu to (i) dane  przetwarzane przez Administratora w  sposób zautomatyzowany. Przenoszeniu  nie podlegają dane znajdujące się w  zbiorach papierowych (ii) dane, które  zostały przekazane Administratorowi  przez Państwa świadomie i aktywnie.  Administrator zapewni możliwość  otrzymania pliku zawierającego dane,  które mają zostać przeniesione, na Państwa urządzenie prywatne.
 22. W przypadku wniesienia przez Państwa  sprzeciwu, powinniście Państwo wskazać,  wobec jakiego konkretnego celu  przetwarzania wnosicie Państwo sprzeciw  i wykazać, na czym polega Państwa  szczególna sytuacja. Administrator  uwzględnia sprzeciw bądź odmawia jego  uwzględnienia, po dokonaniu analizy, czy  szczególna sytuacja Państwa, ma  charakter nadrzędny wobec prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania  dokonywanego przez Administratora. Na  czas dokonania analizy, Administrator, na  wyraźne Państwa żądanie, stosuje  ograniczenie przetwarzania na podstawie  art. 18 ust. 1 RODO. Odmawiając  uwzględnienia sprzeciwu, Administrator w  przystępny sposób wyjaśni Państwu  przyczyny, dla których uważa, że interesy,  prawa i wolności tej osoby, nie mają  charakteru nadrzędnego.

   

 23. Administrator może przetwarzać dane na  potrzeby marketingu bezpośredniego (w  tym profilowania) w oparciu o swój prawnie  uzasadniony interes. W przypadku  złożenia przez Pańśtwa sprzeciwu wobec  takiego rodzaju przetwarzania,  Administrator nie przetwarza dłużej  danych w tym celu.

   

 24. Administrator uwzględnia sprzeciw  Państwa wobec przetwarzania, wniesiony  zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że  istnieją prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania nadrzędne wobec prawa do  sprzeciwu i Państwa interesów.

   

 25. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza Państwa prawa, mogą Państwo wnieść  skargę do organu nadzorczego w zakresie  ochrony dany osobowych.
 26. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, Administrator może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies.
  Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: pomocy w logowaniu użytkownika, zapamiętania niektórych preferencji użytkownika, wsparcia w ulepszaniu Strony Internetowej. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies (i) „sesyjne”- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) (ii) „stałe” -przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony Internetowej. Możecie Państwo wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony Na Stronie Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies (i) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony (ii) służące do zapewnienia bezpieczeństwa (iii) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej (iv) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (v) umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (vi) zbierające informacje o korzystaniu ze Strony Internetowej, nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe, służą one do ulepszania działania Strony Internetowej. Na naszej Stronie Internetowej wykorzystujemy pliki cookies od następujących dostawców: Linkedin, Google Analytics, Google Ads. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 27. Powinniście Państwo mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Państwa urządzeniem a Stroną Internetową nie są całkowicie bezpieczne. Administrator nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji ze Stroną Internetową. Niemniej, Administrator gwarantuje, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez użytkownika poprzez formularze elektroniczne. Na Stronie Internetowej mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania użytkownik zobowiązuje się po kliknięciu na dane łącze i opuszczeniu Strony Internetowej.
 28. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności  będą publikowane na Stronie Internetowej.

   

 29. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących  przetwarzania danych osobowych przez  Administratora, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod  adresem e-mail biuro@zt.tax.